You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Jednym z podatków ciążących na przedsiębiorcy jest ten od nieruchomości. Ostatnio pojawiła się kwestia, czy hale namiotowe podlegają temu opodatkowaniu. Wynikła z orzecznictwa sądów administracyjnych i organów podatkowych, kwalifikującego część hal namiotowych jako jego płatników. Artykuł opisuje aktualny stan prawny.

Obiekty podlegające podatkowi od nieruchomości – definicje prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 471 z późn. zm.) określa przedmioty objęte podatkiem od nieruchomości i ich sposób związania z gruntem. Są to:

  • budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach;
  • budowla – każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, np.: obiekty liniowe, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia;
  • tymczasowy obiekt budowlany – obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, taki jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe czy obiekty kontenerowe.

Hala namiotowa a podatek od nieruchomości

Jeśli według prawa hala namiotowa byłaby nieruchomością, to podlegałaby opodatkowaniu. Odpowiedź na pytanie, czy nią jest, utrudnia otwarty charakter definicji budowli i obiektu małej architektury. W świetle orzecznictwa administracyjnego tymczasowy obiekt budowlany może być uznany za budowlę tylko jeśli jest wymieniony w przepisach Prawa budowlanego i stanowi całość techniczno-użytkową. Namioty i hale namiotowe nie są tam wymienione.

Czym zatem jest hala namiotowa? Zgodnie z art. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane, jest ona obiektem tymczasowym i nie stanowi budowli ani obiektu budowlanego. Zawarta tam definicja głosi, że: przez tymczasowy obiekt budowlany należy rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Opodatkowanie hal namiotowych

W świetle istniejącego stanu prawnego powstaje pytanie, czy hala namiotowa jest budynkiem i musi być opodatkowana? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Przepisy ustawowe określają, że namiot nie podlega podatkowi od nieruchomości, gdyż nie jest ani budynkiem, ani budowlą. W praktyce zaś organy podatkowe i sądy administracyjne kwalifikują hale namiotowe nad boiskami sportowymi do tego podatku jako budowle. Kluczowe znaczenie ma zatem weryfikacja, w jaki sposób powstała hala namiotowa.

Podsumowanie

Hale namiotowe same w sobie nie są obiektami kwalifikującymi się do opodatkowania jako nieruchomości. Jednak każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia i oceny przez organy orzecznicze.